نویسنده :

-----
این اثر ، تلاش دارد تا خلأ ملموس و محسوس «شعر توحیدی» ...

نویسنده :
سید حمید حسینی

-----
آنچه در این کتاب است، متن مکتوب شده گفتگوهای اینترنتی است که ...